Informatie rondom garantie & retour Euroasiashop versie 15-08-2019


Klachtenregeling Retourneren / Annuleren


U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U
krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten
voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen
via info@euroasiashop.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14
dagen na aanmelding van uw retour / annulering terugstorten mits het product reeds in
goede orde retour ontvangen is.


Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze
producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. drinkwaren en voedsel zijn deze producten niet retourneerbaar.
g. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
h. voor losse kranten en tijdschriften;
i. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.


Omruiling
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden om
te ruilen. U heeft na de aanvraag 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt hierop
volgend binnen 14 dagen het aankoopbedrag teruggestort op u rekening..
U krijgt alleen de nieuwe verzendkosten gefactureerd. Ook de kosten voor retour van u
thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons
opnemen via info@euroasiashop.nl. Wij zullen de omruiling in gang zetten na
aanmelding van uw retour en nieuwe bestelling mits het product reeds in goede orde
retour ontvangen is. Als dit niet het geval is zullen wij alsnog de kosten in rekening
brengen


Garantie
1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.
3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Euroasiashop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Euroasiashop.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot
maximaal 2 maanden na levering aan Euroasiashop schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering
van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
4 Indien klachten van de afnemer door Euroasiashop gegrond worden bevonden, zal
Euroasiashop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van Euroasiashop en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Euroasiashop) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Euroasiashop
gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Euroasiashop voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
5 Euroasiashop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Euroasiashop in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Euroasiashop en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel
of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@euroasiashop.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Identiteit ondernemer
Euroasiashop VOF

Hordenweg 59

3961 KB te Wijk bij Duurstede
info@euroasiashop.nl
+31 (0) 649182833
KVK: 75558262
BTW Nummer: NL860323237B01

Retour Annulering Formulier Voor Herroeping Euroasiashop Nl
PDF – 190,0 KB 70 downloads